EquiSound is een Medisch Centrum voor Paarden in Vlaanderen dat onafhankelijk is. Ons team bestaat uit verschillende gespecialiseerde dierenartsen en para-veterinairen. 

We beschikken over alle moderne kliniekfaciliteiten voor onderzoek en behandeling van paarden met prestatieklachten  zoals echografie, radiologie met focus nek en rug, operatiezaal, een MRI scanner, een binnenpiste etc.

Onze infrastructuur wordt binnenkort uitgebreid met een scintigrafie en een overdekte stapmolen.

 

Wat zoeken wij

Als enthousiaste en gemotiveerde dierenarts zal je betrokken worden bij de diverse aspecten van paardengeneeskunde, waaronder consultaties, diagnostische procedures, behandelingen en chirurgische ingrepen.
Deze positie biedt een uitstekende kans voor professionele groei en ontwikkeling onder de begeleiding van ervaren dierenartsen.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden:

 • Ondersteuning bij en uitvoering van grondige klinische evaluaties van paarden met prestatieklachten en hun behandelingen
 • Uitvoeren van diagnostische procedures waaronder  radiologie, echografie, endoscopie en MRI om de oorzaak van de klacht vast te stellen.
 • Implementeren van behandelingsplannen op maat voor paarden met interne geneeskundige aandoeningen zoals gastro-intestinale problemen, respiratoire aandoeningen en endocriene stoornissen
 • Assisteren bij chirurgische ingrepen en uitvoeren van de postoperatieve zorg
 • Leveren van hoogwaardige veterinaire zorg met aandacht voor het welzijn van de patiënt

Wat is voor ons belangrijk:

 • Theoretische kennis en praktische vaardigheden blijven ontwikkelen in ons vakgebied
 • Sterke communicatievaardigheden en teamspirit.
 • In staat zijn om de fysieke uitdagingen van de functie aan te kunnen.

Wat hebben wij te bieden:

 • Een interessante en uitdagende job door de diversiteit aan complexe patiënten.
 • Een compact gezellig team dat nauw samenwerkt en goed op elkaar is afgestemd. 
 • Mogelijkheid tot professionele ontwikkeling en specialisatie 
 • Een ondersteunende werkomgeving met ervaren collega’s en moderne faciliteiten.
 • Een aantrekkelijk salaris met groeimogelijkheden op basis van ervaring en prestaties
 • Een onafhankelijke onderneming die niet aangestuurd wordt door een investeringsmaatschappij. Dit zorgt voor ondernemingsvrijheid met de focus op onze patiënten.

 

Als deze kans je aanspreekt, aarzel dan niet om ons te contacteren en bezorg je CV per mail.

Contact: Michel Hoegaerts

EquiSound, Kleine Dries 4A, 9910 Aalter

09/398.15.60

Job@equisound.be

www.equisound.be

 

English version

EquiSound is looking for a JUNIOR equine veterinarian with a focus on PERFORMANCE ISSUES and INTERNAL MEDICINE.

EquiSound is an Equine Medical Center in Flanders that is independent. Our team consists of various specialized veterinarians and para-veterinarians. We have all modern hospital facilities for the examination and treatment of horses with performance issues such as ultrasound, radiology focusing on neck and back, surgery room, an MRI scanner, an indoor arena, etc. Our infrastructure will soon be expanded with scintigraphy and a covered horse walker.

What we are looking for:

As an enthusiastic and motivated veterinarian, you will be involved in various aspects of equine medicine, including consultations, diagnostic procedures, treatments, and surgical interventions. This position offers an excellent opportunity for professional growth and development under the guidance of experienced veterinarians.

What are your responsibilities:

* Supporting and performing  clinical evaluations of horses with performance issues and their treatments

* Performing diagnostic procedures including radiology, ultrasound, endoscopy, and MRI to determine the cause of the complaint

* Implementing customized treatment plans for horses with internal medical conditions such as gastrointestinal problems, respiratory disorders, and endocrine disorders

* Assisting in surgical interventions and performing postoperative care

* Providing high-quality veterinary care with attention to patient welfare

What is important to us:

* Continuing to develop theoretical knowledge and practical skills in our field

* Strong communication skills and teamwork spirit

* Being able to handle the physical challenges of the job

What do we have to offer:

* An interesting and challenging job due to the diversity of complex patients

* A compact, friendly team that works closely together and is well-coordinated

* Opportunity for professional development and specialization

* A supportive work environment with experienced colleagues and modern facilities

* An attractive salary with growth opportunities based on experience and performance

* An independent business not controlled by an investment company, ensuring entrepreneurial freedom with a focus on our patients.

If this opportunity appeals to you, do not hesitate to contact us and send your CV by email.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *